ReadyPlanet.com


กิจกรรมครั้งพิเศษ 2 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อุทัยธานี

มอบถังใส่น้ำดื่ม โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง จ.อุทัยธานี

โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพฐ. ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ขอบริจาคถังน้ำดื่ม 3 ถัง
 เพื่อใส่น้ำดื่มให้กับน้องๆนักเรียน ซึ่งทางโครงการน้ำใจให้น้อง
ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณอ๋อ รัชดาพร ช่วยดำเนินการประสานงาน
จนส่งถังไปถึงที่โรงเรียนและติดตั้งใช้งานเป็นที่เรียบร้อย สมดังเจตนารมย์ของโครงการ
เรา หวังว่าน้องๆจะได้มีน้ำดื่ม ใส สะอาด กัน และมีได้มีแรงกาย แรงใจ ตั้งใจเรียนกันต่อไปครับ
กิจกรรมของเรา

กิจกรรมครั้งที่ 16 โรงเรียนคลองเจริญ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
กิจกรรมครั้งที่ 15 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมครั้งที่ 14 โรงเรียนบ้านวีงเตย อุทัยธานี article
กิจกรรรมครั้งที่ 13 โรงเรียนวัดเทพพนาราม อ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา article
กิจกรรมครั้งพิเศษ 1 โรงเรียนห้วยผักกูด หล่มเก่า เพชรบูรณ์
กิจกรรมครั้งที่ 12
กิจกรรมครั้งที่ 11
กิจกรรมครั้งที่ 10
กิจกรรมครั้งที่ 9
กิจกรรมครั้งที่ 8
กิจกรรมครั้งที่ 7
กิจกรรมครั้งที่ 6
กิจกรรมครั้งที่ 5
กิจกรรมครั้งที่ 4
กิจกรรมครั้งที่ 3
กิจกรรมครั้งที่ 2
กิจกรรมครั้งที่ 1