ReadyPlanet.com


กิจกรรมครั้งที่ 12

ครั้งที่ 12

วันที่ 28-29 มกราคม 2555
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออ อ. ซับใหญ่ จ. ชัย
ภูมิ

 

กิจกรรม


- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
- ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ
- คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์การเรียนการสอน
- จัดเล่นเกมส์และการละเล่นกับเด็กนักเรียน
- เลี้ยง ขนมและ อาหารกลางวัน

 

 
กิจกรรมของเรา

กิจกรรมครั้งที่ 16 โรงเรียนคลองเจริญ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
กิจกรรมครั้งที่ 15 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมครั้งที่ 14 โรงเรียนบ้านวีงเตย อุทัยธานี article
กิจกรรรมครั้งที่ 13 โรงเรียนวัดเทพพนาราม อ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา article
กิจกรรมครั้งพิเศษ 1 โรงเรียนห้วยผักกูด หล่มเก่า เพชรบูรณ์
กิจกรรมครั้งพิเศษ 2 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อุทัยธานี
กิจกรรมครั้งที่ 11
กิจกรรมครั้งที่ 10
กิจกรรมครั้งที่ 9
กิจกรรมครั้งที่ 8
กิจกรรมครั้งที่ 7
กิจกรรมครั้งที่ 6
กิจกรรมครั้งที่ 5
กิจกรรมครั้งที่ 4
กิจกรรมครั้งที่ 3
กิจกรรมครั้งที่ 2
กิจกรรมครั้งที่ 1