ReadyPlanet.com


กิจกรรมครั้งที่ 5

 

 ครั้งที่ 5
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2549
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

 

กิจกรรม


-  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

·
-  จัดทำ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับทำกิจกรรม
·

-  อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

 
กิจกรรมของเรา

กิจกรรมครั้งที่ 16 โรงเรียนคลองเจริญ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
กิจกรรมครั้งที่ 15 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมครั้งที่ 14 โรงเรียนบ้านวีงเตย อุทัยธานี article
กิจกรรรมครั้งที่ 13 โรงเรียนวัดเทพพนาราม อ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา article
กิจกรรมครั้งพิเศษ 1 โรงเรียนห้วยผักกูด หล่มเก่า เพชรบูรณ์
กิจกรรมครั้งพิเศษ 2 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อุทัยธานี
กิจกรรมครั้งที่ 12
กิจกรรมครั้งที่ 11
กิจกรรมครั้งที่ 10
กิจกรรมครั้งที่ 9
กิจกรรมครั้งที่ 8
กิจกรรมครั้งที่ 7
กิจกรรมครั้งที่ 6
กิจกรรมครั้งที่ 4
กิจกรรมครั้งที่ 3
กิจกรรมครั้งที่ 2
กิจกรรมครั้งที่ 1