ReadyPlanet.com


กิจกรรมครั้งที่ 4

ครั้งที่ 4

วันที่ 4 มิถุนายน 2548

โรงเรียนบ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

กิจกรรม

· มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

· มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

 
กิจกรรมของเรา

กิจกรรมครั้งที่ 16 โรงเรียนคลองเจริญ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
กิจกรรมครั้งที่ 15 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมครั้งที่ 14 โรงเรียนบ้านวีงเตย อุทัยธานี article
กิจกรรรมครั้งที่ 13 โรงเรียนวัดเทพพนาราม อ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา article
กิจกรรมครั้งพิเศษ 1 โรงเรียนห้วยผักกูด หล่มเก่า เพชรบูรณ์
กิจกรรมครั้งพิเศษ 2 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง อุทัยธานี
กิจกรรมครั้งที่ 12
กิจกรรมครั้งที่ 11
กิจกรรมครั้งที่ 10
กิจกรรมครั้งที่ 9
กิจกรรมครั้งที่ 8
กิจกรรมครั้งที่ 7
กิจกรรมครั้งที่ 6
กิจกรรมครั้งที่ 5
กิจกรรมครั้งที่ 3
กิจกรรมครั้งที่ 2
กิจกรรมครั้งที่ 1